Y E I S O N J I M E N E Z MIX Best Songs, Greatest Hits ~ Top Rap, Latin Music

1 Views
Published
Y E I S O N J I M E N E Z MIX Best Songs, Greatest Hits, Full Album ~ Top Rap, Latin Music

[00:00:00] - 01. A̲̲̲ve̲̲ntu̲̲re̲̲ro̲̲
[00:03:08] - 02. T̲e̲̲ni̲̲a̲̲s R̲a̲̲zón
[00:06:51] - 03. Y̲a̲̲ N̲o̲̲ M̲i̲̲ A̲̲̲mo̲̲r
[00:09:57] - 04. M̲i̲̲ V̲e̲̲nga̲̲nza̲̲
[00:13:51] - 05. P̲o̲̲r Q̲u̲̲é L̲a̲̲ E̲̲̲nvi̲̲di̲̲a̲̲
[00:17:08] - 06. G̲u̲̲a̲̲ro̲̲
[00:20:47] - 07. N̲i̲̲ T̲e̲̲ngo̲̲ N̲i̲̲ N̲e̲̲ce̲̲si̲̲to̲̲
[00:23:53] - 08. T̲u̲̲ A̲̲̲ma̲̲nte̲̲
[00:27:04] - 09. H̲a̲̲sta̲̲ L̲a̲̲ M̲a̲̲dre̲̲
[00:29:42] - 10. V̲e̲̲te̲̲
[00:32:46] - 11. Q̲u̲̲e̲̲ T̲o̲̲nto̲̲ S̲o̲̲y
[00:35:56] - 12. N̲o̲̲ T̲e̲̲ V̲o̲̲y A̲̲̲ P̲e̲̲rdo̲̲na̲̲r
[00:39:18] - 13. A̲̲̲ma̲̲rla̲̲s E̲̲̲s U̲̲̲n P̲la̲̲ce̲̲r
[00:42:35] - 14. B̲a̲̲ndi̲̲da̲̲
[00:45:15] - 15. T̲ú E̲̲̲re̲̲s P̲ro̲̲hi̲̲bi̲̲da̲̲
[00:48:06] - 16. G̲u̲̲a̲̲ro̲̲

Tags:
Best Songs, Greatest Hits, Full Album

#BestSongs #GreatestHits #FullAlbum
Category
Latin
Be the first to comment