L e o n a r d o P a n i a g u a MIX 30 Grandes Exitos ~ Top Tropical, Latin Music

5 Views
Published
L e o n a r d o P a n i a g u a MIX Grandes Exitos ~ 10 Maiores Sucessos ~ Top Tropical, Latin Music

[00:00:00] - 01. M̲a̲̲ña̲̲na̲̲ S̲i̲̲
[00:02:56] - 02. F̲u̲̲e̲̲ D̲e̲̲ L̲o̲̲s D̲o̲̲s
[00:07:51] - 03. C̲o̲̲mo̲̲ U̲̲̲n P̲e̲̲rro̲̲
[00:11:32] - 04. L̲a̲̲ V̲e̲̲rda̲̲d
[00:14:59] - 05. P̲o̲̲rqu̲̲e̲̲ E̲̲̲re̲̲s L̲i̲̲nda̲̲
[00:18:07] - 06. M̲i̲̲ S̲e̲̲cre̲̲to̲̲
[00:22:19] - 07. A̲̲̲cu̲̲e̲̲rda̲̲te̲̲
[00:25:13] - 08. C̲u̲̲a̲̲ndo̲̲ T̲u̲̲ N̲o̲̲ E̲̲̲sta̲̲s
[00:28:34] - 09. P̲a̲̲ra̲̲ H̲a̲̲ce̲̲rte̲̲ E̲̲̲l A̲̲̲mo̲̲r
[00:32:17] - 10. U̲̲̲n C̲ha̲̲nce̲̲
[00:35:56] - 11. P̲o̲̲r V̲o̲̲lve̲̲r
[00:38:58] - 12. C̲ru̲̲z D̲e̲̲ O̲̲̲lvi̲̲do̲̲
[00:43:09] - 13. U̲̲̲n B̲e̲̲so̲̲ Y̲ U̲̲̲na̲̲ F̲lo̲̲r
[00:46:33] - 14. P̲e̲̲rdóna̲̲me̲̲
[00:49:47] - 15. M̲a̲̲dre̲̲, C̲u̲̲a̲̲ndo̲̲ Y̲o̲̲ Q̲u̲̲i̲̲e̲̲ra̲̲ V̲o̲̲y A̲̲̲ V̲e̲̲rte̲̲
[00:52:18] - 16. M̲a̲̲ña̲̲na̲̲ S̲i̲̲
[00:55:14] - 17. F̲u̲̲e̲̲ D̲e̲̲ L̲o̲̲s D̲o̲̲s
[01:00:09] - 18. C̲o̲̲mo̲̲ U̲̲̲n P̲e̲̲rro̲̲
[01:03:50] - 19. L̲a̲̲ V̲e̲̲rda̲̲d
[01:07:17] - 20. P̲o̲̲rqu̲̲e̲̲ E̲̲̲re̲̲s L̲i̲̲nda̲̲
[01:10:25] - 21. M̲i̲̲ S̲e̲̲cre̲̲to̲̲
[01:14:37] - 22. A̲̲̲cu̲̲e̲̲rda̲̲te̲̲
[01:17:31] - 23. C̲u̲̲a̲̲ndo̲̲ T̲u̲̲ N̲o̲̲ E̲̲̲sta̲̲s
[01:20:52] - 24. P̲a̲̲ra̲̲ H̲a̲̲ce̲̲rte̲̲ E̲̲̲l A̲̲̲mo̲̲r
[01:24:35] - 25. U̲̲̲n C̲ha̲̲nce̲̲
[01:28:14] - 26. P̲o̲̲r V̲o̲̲lve̲̲r
[01:31:16] - 27. C̲u̲̲a̲̲ndo̲̲ T̲u̲̲ N̲o̲̲ E̲̲̲sta̲̲s

Tags:
Música Latina, Grandes Exitos, Maiores Sucessos

#MúsicaLatina #MaioresSucessos #GrandesExitos
Category
Latin
Be the first to comment