G u a y a c a n MIX Grandes Exitos T8 ~ Top Latin Music

4 Views
Published
G u a y a c a n MIX Grandes Exitos T8 ~ 10 Maiores Sucessos ~ Top Latin Music

[00:00:00] - 01. O̲̲̲i̲̲ga̲̲, M̲i̲̲re̲̲, V̲e̲̲a̲̲
[00:05:26] - 02. T̲e̲̲ A̲̲̲mo̲̲, T̲e̲̲ E̲̲̲xtra̲̲ño̲̲
[00:10:33] - 03. A̲̲̲y A̲̲̲mo̲̲r, C̲u̲̲a̲̲ndo̲̲ H̲a̲̲bla̲̲n L̲a̲̲s M̲i̲̲ra̲̲da̲̲s
[00:14:34] - 04. I̲̲̲nvi̲̲e̲̲rno̲̲ E̲̲̲n P̲ri̲̲ma̲̲ve̲̲ra̲̲
[00:19:31] - 05. C̲a̲̲rro̲̲ D̲e̲̲ F̲u̲̲e̲̲go̲̲
[00:23:48] - 06. O̲̲̲i̲̲ga̲̲, M̲i̲̲re̲̲, V̲e̲̲a̲̲
[00:29:14] - 07. T̲e̲̲ A̲̲̲mo̲̲, T̲e̲̲ E̲̲̲xtra̲̲ño̲̲
[00:34:21] - 08. A̲̲̲y A̲̲̲mo̲̲r, C̲u̲̲a̲̲ndo̲̲ H̲a̲̲bla̲̲n L̲a̲̲s M̲i̲̲ra̲̲da̲̲s
[00:38:22] - 09. I̲̲̲nvi̲̲e̲̲rno̲̲ E̲̲̲n P̲ri̲̲ma̲̲ve̲̲ra̲̲
[00:43:19] - 10. A̲̲̲lo̲̲xne̲̲
[00:59:37] - 11. C̲a̲̲rro̲̲ D̲e̲̲ F̲u̲̲e̲̲go̲̲

Tags:
Grandes Exitos, Maiores Sucessos

#Música #MaioresSucessos #GrandesExitos
Category
Latin
Be the first to comment