G i l d a MIX Grandes Exitos T8 ~ Top Latin Music

4 Views
Published
G i l d a MIX Grandes Exitos T8 ~ 10 Maiores Sucessos ~ Top Latin Music

[00:00:00] - 01. F̲u̲̲i̲̲ste̲̲
[00:02:45] - 02. N̲o̲̲ M̲e̲̲ A̲̲̲rre̲̲pi̲̲e̲̲nto̲̲ D̲e̲̲ E̲̲̲ste̲̲ A̲̲̲mo̲̲r
[00:06:19] - 03. P̲a̲̲i̲̲sa̲̲je̲̲
[00:10:27] - 04. N̲o̲̲ E̲̲̲s M̲i̲̲ D̲e̲̲spe̲̲di̲̲da̲̲
[00:13:14] - 05. C̲o̲̲ra̲̲zón V̲a̲̲li̲̲e̲̲nte̲̲
[00:16:41] - 06. F̲u̲̲i̲̲ste̲̲
[00:19:26] - 07. N̲o̲̲ M̲e̲̲ A̲̲̲rre̲̲pi̲̲e̲̲nto̲̲ D̲e̲̲ E̲̲̲ste̲̲ A̲̲̲mo̲̲r
[00:23:00] - 08. P̲a̲̲i̲̲sa̲̲je̲̲
[00:27:08] - 09. N̲o̲̲ E̲̲̲s M̲i̲̲ D̲e̲̲spe̲̲di̲̲da̲̲
[00:29:55] - 10. C̲o̲̲ra̲̲zón V̲a̲̲li̲̲e̲̲nte̲̲
[00:33:22] - 11. F̲u̲̲i̲̲ste̲̲
[00:36:07] - 12. N̲o̲̲ M̲e̲̲ A̲̲̲rre̲̲pi̲̲e̲̲nto̲̲ D̲e̲̲ E̲̲̲ste̲̲ A̲̲̲mo̲̲r
[00:39:41] - 13. P̲a̲̲i̲̲sa̲̲je̲̲
[00:43:49] - 14. A̲̲̲lo̲̲xne̲̲
[00:59:28] - 15. F̲u̲̲i̲̲ste̲̲

Tags:
Grandes Exitos, Maiores Sucessos

#Música #MaioresSucessos #GrandesExitos
Category
Latin
Be the first to comment