B r i a n E n o MIX Greatest Hits ~ 1970s Music ~ Top Electronic, Avant-Garde, New Age, Classica...

2 Views
Published
B r i a n E n o MIX Best Songs, Greatest Hits, Full Album ~ 1970s Music ~ Top Electronic, Avant-Garde, New Age, Classical Music

[00:00:00] - 01. M̲i̲̲ss S̲a̲̲ra̲̲je̲̲vo̲̲
[00:06:47] - 02. B̲u̲̲rni̲̲ng D̲o̲̲wn T̲he̲̲ H̲o̲̲u̲̲se̲̲
[00:10:24] - 03. C̲u̲̲ts Y̲o̲̲u̲̲ U̲̲̲p
[00:14:34] - 04. A̲̲̲lbe̲̲rto̲̲ B̲a̲̲lsa̲̲lm
[00:19:20] - 05. W̲ho̲̲
[00:23:13] - 06. S̲e̲̲a̲̲, S̲wa̲̲llo̲̲w M̲e̲̲
[00:25:51] - 07. A̲̲̲cti̲̲vi̲̲ty
[00:32:19] - 08. P̲ro̲̲phe̲̲ci̲̲e̲̲s
[00:39:44] - 09. F̲o̲̲rbi̲̲dde̲̲n C̲o̲̲lo̲̲u̲̲rs
[00:45:10] - 10. M̲o̲̲ss
[00:45:20] - 11. T̲he̲̲ H̲e̲̲a̲̲ve̲̲nly C̲o̲̲rpo̲̲ra̲̲ti̲̲o̲̲n I̲̲̲
[00:49:45] - 12. N̲a̲̲tu̲̲re̲̲ B̲o̲̲y
[00:52:04] - 13. P̲e̲̲rsi̲̲a̲̲n L̲o̲̲ve̲̲
[00:58:27] - 14. N̲a̲̲tu̲̲re̲̲ B̲o̲̲y
[01:00:46] - 15. T̲he̲̲ H̲e̲̲a̲̲ve̲̲nly C̲o̲̲rpo̲̲ra̲̲ti̲̲o̲̲n I̲̲̲
[01:05:11] - 16. S̲e̲̲a̲̲, S̲wa̲̲llo̲̲w M̲e̲̲

Tags:
Best Songs, Greatest Hits, Full Album

#BestSongs #GreatestHits #Full Album
Category
Avant-garde
Be the first to comment