B A R A K MIX 30 Maiores Sucessos ~ Top Latin CCM, Latin Music

4 Views
Published
B A R A K MIX Grandes Exitos ~ 10 Maiores Sucessos ~ Top Latin CCM, Latin Music

[00:00:00] - 01. L̲a̲̲ T̲i̲̲e̲̲rra̲̲ C̲a̲̲nta̲̲ B̲a̲̲ra̲̲k
[00:06:56] - 02. T̲u̲̲ E̲̲̲re̲̲s R̲e̲̲y
[00:13:20] - 03. T̲o̲̲do̲̲ V̲a̲̲ E̲̲̲sta̲̲r B̲i̲̲e̲̲n
[00:18:28] - 04. D̲a̲̲nza̲̲r
[00:24:03] - 05. C̲o̲̲n P̲o̲̲de̲̲r R̲a̲̲di̲̲ca̲̲l
[00:31:35] - 06. L̲i̲̲bre̲̲ S̲o̲̲y R̲a̲̲di̲̲ca̲̲l
[00:36:16] - 07. P̲e̲̲rdóna̲̲me̲̲
[00:43:41] - 08. V̲e̲̲n E̲̲̲spi̲̲ri̲̲tu̲̲ S̲a̲̲nto̲̲
[00:52:06] - 09. O̲̲̲bra̲̲ E̲̲̲n M̲i̲̲
[01:00:27] - 10. H̲a̲̲sta̲̲ V̲e̲̲r T̲u̲̲ G̲lo̲̲ri̲̲a̲̲ R̲a̲̲di̲̲ca̲̲l
[01:07:37] - 11. S̲he̲̲ki̲̲na̲̲h
[01:18:13] - 12. B̲a̲̲ra̲̲k T̲u̲̲ H̲i̲̲jo̲̲ S̲o̲̲y
[01:29:01] - 13. D̲i̲̲o̲̲s H̲ábla̲̲me̲̲
[01:34:33] - 14. C̲o̲̲n P̲o̲̲de̲̲r R̲a̲̲di̲̲ca̲̲l

Tags:
Música Latina, Grandes Exitos, Maiores Sucessos

#MúsicaLatina #MaioresSucessos #GrandesExitos
Category
Latin
Be the first to comment